محمد‌علی‌انصاری
faqارسال پرسش
monibmonib
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات

ضمن عرض تبریک عید ولایت، برگزاری جلسه مجازی جشن عید سعید غدیرخم

شنبه 18 تیر 99
ساعت 7 صبح دعای ندبه ، ساعت سخنرانی 7:30 صبح

از صفحه پخش زنده

last lectureآخرین سخنرانی‌ها
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات

ضمن عرض تبریک عید ولایت، برگزاری جلسه مجازی جشن عید سعید غدیرخم

شنبه 18 تیر 99
ساعت 7 صبح دعای ندبه ، ساعت سخنرانی 7:30 صبح

از صفحه پخش زنده

محمد‌علی‌انصاری
monibmonib
Book Icon
کتاب
Sound Icon
صوتی‌و‌تصویری
Video Icon
faqپخش زندهlast lectureآخرین سخنرانی‌هاfaqارسال پرسش
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات

ضمن عرض تبریک عید ولایت، برگزاری جلسه مجازی جشن عید سعید غدیرخم

شنبه 18 تیر 99
ساعت 7 صبح دعای ندبه ، ساعت سخنرانی 7:30 صبح

از صفحه پخش زنده