محمد‌علی‌انصاری
faqارسال پرسش
monibmonib
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات

برگزاری جلسات مجازی

تفسیر سوره مبارکه مومنون
پنجشنبه 25 دی الی شنبه 4 بهمن
ساعت 20:30

از صفحه پخش زنده

last lectureآخرین سخنرانی‌ها
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات

برگزاری جلسات مجازی

تفسیر سوره مبارکه مومنون
پنجشنبه 25 دی الی شنبه 4 بهمن
ساعت 20:30

از صفحه پخش زنده

محمد‌علی‌انصاری
monibmonib
Book Icon
کتاب
Sound Icon
صوتی‌و‌تصویری
Video Icon
faqپخش زندهlast lectureآخرین سخنرانی‌هاfaqارسال پرسش
Schedule Icon
برنامه برگزاری ‌جلسات

برگزاری جلسات مجازی

تفسیر سوره مبارکه مومنون
پنجشنبه 25 دی الی شنبه 4 بهمن
ساعت 20:30

از صفحه پخش زنده