برنامه جلسات

تفسیر قرآن کریم،ادامه تفسیر سوره مبارکه توبه

ساعت: 20:15
پنجشنبه، 23 آذر 1396 - جلسات آینده برابر تقویم
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور

شرح نهج البلاغه

ساعت: 20:15
دوشنبه، 27 آذر 1396 - جلسات آینده برابر تقویم
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور