برنامه جلسات

شرح صحیفه سجادیه،
ساعت: 21:00
دوشنبه، 4 اردبیهشت 1396 تا دوشنبه، 11 اردبیهشت 1396
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور