برنامه جلسات

شرح صحیفه سجادیه،شرح دعای هفدهم صحیفه سجادیه
برنامه صبح
ساعت: 06:45
شنبه، 29 مهر 1396 تا دوشنبه، 8 آبان 1396
اصفهان:مسجد النبی

تفسیر قرآن کریم،سوره مبارکه یونس
برنامه شب
ساعت: 20:30
شنبه، 29 مهر 1396 تا دوشنبه، 8 آبان 1396
اصفهان:خیایان مسجد سید ، ساختمان قائمیه