شرح صحیفه سجادیه،شرح دعای هفدهم صحیفه سجادیه
ساعت: 06:45