درماه محرم چه كاري انجام دهيم بهتر است ؟

هم بايد شورداشته باشيم هم شعور. در اين ايام سوختن به سوز اهل بيت (ع) كار بزرگي است «از پا حسين افتاده و ما برپاي بوديم / زينب اسيري رفت و ما بر جاي بوديم، چون بيوگان ننگ سلامت ماند برما / تاوان اين خون تا قيامت ماند برما» يعني خواهران عزيزبدانند دختر كبراي اميرالمؤمنين به اسارت مي رود كه عفاف و حجاب بماند، شرافت زن بماند ،ناموس مسلمان سرافراز بماند. يك بخش كار در محرم آن است که اين شور دروجود ما بيايد . بخش دوم آشنا شدن با شخصيت ، اهداف، فكر و مكتب اين مواليان است . مطالعه كتابهائي دراين زمينه ازجمله کتاب «پرتويي از عظمت سيد الشهداء» نوشته حضرت آيه الله العظمي صافي گلپايگاني که ازبهترين کتابها است، كتاب «اشعه من حياة الحسين» نوشته عبدالله علائلي عالم اهل سنت، کتاب «حماسه ي حسيني » شهيد بزرگوارمطهري وکتابهائي ازاين دست وهمچنين استفاده از سخنان و مطالب مفيد دراين ايام، ازبهترين کارها است که هم شور باشد و هم شعور. بايد سعي کنيم در سطح خودمان فرهنگ محرم راتسري دهيم وآمدن محرم وصفررا در همان فضاي كوچك و بزرگي كه هستيم نشان دهيم.