محمدعلی انصاری فرزند ثقة ‌المحدثین حاج شیخ محمود انصاری(ره)؛ در سال 1343 در مشهد مقدس متولد شد. او تحصیلات حوزوی را در حوزة علمیة همین شهر گذراند و طی بیست سال، علوم متداول حوزوی را از محضر عالمان بزرگی همچون آیت الله سیدحسن صالحی، آیت الله سیدابراهیم حجازی(ره) و یک دوره کامل خارج اصول و در کنار آن خارج فقه را از محضر مبارک آیت الله میرزاعلی فلسفی (ره) استفاده نمود. اما اثرگذارترین شخصیت علمی در زندگی وی علامة فقید و مفسر کبیر قرآن، حضرت آیت الله شیخ محمدصادق سعیدی (ره)، بود. او طی سیزده سال از محضر این عالم ربانی و فقیه متأله علوم مختلفی را بهره برد؛ به‌خصوص تفسیر قرآن کریم که شاه‌بیت غزل شخصیت کم‌نظیر علامه سعیدی بود و در نهایت ایشان شاگرد خود را با اجازتی مورد تفقد قرار داد. همزمان محمدعلی انصاری تحصیلات دانشگاهی را نیز در مشهد مقدس تا مقاطع عالی طی نمود و در رشته زبان ‌و ‌ادبیات فارسی فارغ التحصیل شد. او از سال 1361 تدریس را در حوزة علمیة مشهد آغاز نمود و همة کتب متداول حوزوی را بارها تدریس نموده و شاگردان مبرزی را تربیت نمود.

هم‌اکنون نیز در مشهد مقدس در مدرسة علمیة امام حسن مجتبی(ع) به تدریسِ هر روزة تفسیر قرآن و خارج فقه اشتغال دارد. او تدریس در دانشگاه ‌فردوسی‌مشهد را نیز از سال 1375 آغاز کرد و اکنون در دورة دکتری مدیریت به تدریس مشغول است. وی در طی این سال‌ها در کنار همة مشغولیت‌های علمی و اجتماعی همت اصلی خود را مصروف تفسیر قرآن کریم نمود و توفیق سه دوره بازگو کردن کامل سی جزء قرآن نصیبش شد که در قالب بیان1، بیان2 و بیان3 به جامعة اسلامی عرضه شد. تاکنون از او نزدیک چهل عنوان کتاب چاپ شده است و در حال حاضر مشغول نگارش «مشکاة» (تفسیر جامع قرآن کریم) است که تاکنون (1395) 9جلد آن چاپ شده است.