شرح صحیفه سجادیه،شرح دعای 17
برنامه صبح
ساعت: 06:45
شنبه، 29 مهر 1396 تا دوشنبه، 8 آبان 1396
اصفهان:مسجد النبی

تفسیر قرآن کریم،سوره مبارکه یونس
برنامه شب
ساعت: 20:30
شنبه، 29 مهر 1396 تا دوشنبه، 8 آبان 1396
اصفهان:خیایان مسجد سید ، ساختمان قائمیه

شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
Sep 23
1
Sep 24
2
Sep 25
3
Sep 26
4
Sep 27
5
Sep 28
6
Sep 29
7
Sep 30
8
Oct 01
9
Oct 02
10
Oct 03
11
Oct 04
12
Oct 05
13
Oct 06
14
Oct 07
15
Oct 08
16
Oct 09
17
Oct 10
18
Oct 11
19
Oct 12
20
Oct 13
21
Oct 14
22
Oct 15
23
Oct 16
24
Oct 17
25
Oct 18
26
Oct 19
27
Oct 20
28
Oct 21
29
Oct 22
30
Oct 23
1
Oct 24
2
Oct 25
3
Oct 26
4
Oct 27
5
مهر