کلیه جلسات مشهد تا تاریخ 10 اسفند تعطیل می باشد
تفسیر قرآن کریم،سوره مبارکه یونس

ساعت: 20:30
شنبه، 28 بهمن 1396 تا دوشنبه، 7 اسفند 1396
اصفهان:خیایان مسجد سید ، ساختمان قائمیه

شرح نهج البلاغه،خطبه های 110 و 111

ساعت: 06:45
يكشنبه، 29 بهمن 1396 تا سه شنبه، 8 اسفند 1396
اصفهان:بلوار آیینه خانه، مسجد النبی

شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
Feb 17
28
Feb 18
29
Feb 19
30
Feb 20
1
Feb 21
2
Feb 22
3
Feb 23
4
Feb 24
5
Feb 25
6
Feb 26
7
Feb 27
8
Feb 28
9
Mar 01
10
Mar 02
11
Mar 03
12
Mar 04
13
Mar 05
14
Mar 06
15
Mar 07
16
Mar 08
17
Mar 09
18
Mar 10
19
Mar 11
20
Mar 12
21
Mar 13
22
Mar 14
23
Mar 15
24
Mar 16
25
Mar 17
26
Mar 18
27
Mar 19
28
Mar 20
29
Mar 21
1
Mar 22
2
Mar 23
3
اسفند