کلیه جلسات تا تاریخ 21 تیر تعطیل می باشد

تفسیر قرآن کریم،سوره مبارکه توبه
ساعت: 21:15
پنجشنبه، 22 تیر 1396 - جلسات آینده برابر تقویم
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور

شرح نهج البلاغه،
ساعت: 21:15
دوشنبه، 26 تیر 1396 - جلسات آینده برابر تقویم
مشهد:بلوار شهید دستغیب، خیابان فرهاد، نبش فرهاد 22، موسسه بیان هدایت نور

شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
Jun 17
27
Jun 18
28
Jun 19
29
Jun 20
30
Jun 21
31
Jun 22
1
Jun 23
2
Jun 24
3
Jun 25
4
Jun 26
5
Jun 27
6
Jun 28
7
Jun 29
8
Jun 30
9
Jul 01
10
Jul 02
11
Jul 03
12
Jul 04
13
Jul 05
14
Jul 06
15
Jul 07
16
Jul 08
17
Jul 09
18
Jul 10
19
Jul 11
20
Jul 12
21
Jul 13
22
Jul 14
23
Jul 15
24
Jul 16
25
Jul 17
26
Jul 18
27
Jul 19
28
Jul 20
29
Jul 21
30
Jul 22
31
Jul 23
1
Jul 24
2
Jul 25
3
Jul 26
4
Jul 27
5
Jul 28
6
تیر