تفسیر مشکات(1)

استاد محمد علی انصاری از زمره ی مفسرانی است که در توالی اندیشه ها وطبق اوری لمعات شکر شکن این ختام مسک برای ما امروزیان تشنه نشسته ،نقشی شگرف بر دوش گرفته و پس از دیری نوشیدن، اکنون به نوشاندن دریافته ها همت گمارده است.

انس دیرینه حضرت استاد با قرآن و بیان شیوا و اثرگذار ایشان در تفسیر کلام وحی و نگاه نکته سنجشان در تبیین حکمت های زندگی ساز این مرام نامه ی سعادت زیستی در سلسله مباحث تفسیری ایشان مشهود است.توفیق الهی رفیق شد تا این شهد ناب تفسیری توسط ایشان به سلک نوشتار درآید و به زیور طبع آراسته شود تا ضیافت و رحمت الهی بر پویندگان سر سپرده راه پروردگار تداوم یابد.

حضرت استاد به لطف سلطان سریر ارتضاء ،حضرت علی بن موسی الرضا(علیه آلاف التحیه و الثناء)،با بهره گیری از منابع تفسیر به ویژه آیات کریمه وحی تمام امکانات تفسیری را برای فهماندن آیه ها و پیام های آشکار  و نهان آن به خدمت گرفته است.

مهم ترین ویژگی این تفسیر کوشش در تبیین بعد هدایتی قران یعنی هدف اصلی نزول است:(هدی للناس).حضرت استاد در این تفسیر فقط به کشف معنا و ذکر پاره ای الفاظ و عبارات تفسیری بسنده نمی کند؛بلکه آن ها را در امدی برای تبیین ابعاد هدایتی کلام خداوند قرار داده و مخاطب را از معبر لفظ به معنا به بلندای هدایت قرآن ،سوق می دهد.ایشان حتی در پیچیده ترین آیات اعتقادی و فقهی وتاریخی ،روح هدایتگری قران را در جان خواننده می نشاند و دشوار فهمی آن ها را به آسان یابی آموزه ها در فضایی ملموس بدل می سازد.

ایشان در تفسیر خویش بر این تلاش است که خود گمشده ی انسان را به او یاد آور شود و ارتباطی بس دلپذیر و تنگا تنگ میان آیات و فطرت انسانی برقرار سازد و پیام هدایتی ایات را با زیبایی های فطری انسان در آمیزد که البته این شیوه ی خود قران کریم است.

این تفسیر که پرتو یافته از صفات رحمانیه و رحیمیه ی قران است هم عموم مردمان را کفایت است و هم پژوهندگان را پاسخ گو.

نگاه ویژه به روایات اهل بیت در تبیین و روشنگری آیات وحی ،جنبه برکت آفرین و پرمایه ساز مجموعه ی پیش روست.

در این روش تفسیری طبعا به دلیل اهمیت انکار ناپذیری که کلمه و کلام به عنوان قالب برگزیده برای انتقال حقایق دارد، در ابتدا تاکیدی بر شناخت واژگان می شود تا ارتباط بهتری بین اذهان مخاطبان ومطالب ایجاد گردد و تسهیلی در دست یافتن به محتوای نهایی کلام روی دهد.

قیمت:17,500
انتشار:1392
}