موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
مرکز نشرآثار محمدعلی انصاری
Logo
رسم امانت ۲

(تهران)

برگزار شده

شنبه ۷ تا سه‌شنبه ۱۰ بهمن

رسم امانت ۲

هزینه دوره:

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴۰ درصد تخفیف:

۳,۶۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

برگزار شده

چهارشنبه ۱۱ تا جمعه ۱۳ بهمن

رسم امانت ۲

هزینه دوره:

۷,۵۰۰,۰۰۰

تومان
۴۰ درصد تخفیف:

۴,۵۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

رسم امانت ۲

(مشهد-موسسه بیان هدایت نور)

برگزار شده

شنبه ۱۶ دی تا دوشنبه ۲ بهمن

رسم امانت ۲

هزینه دوره:

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

رسم امانت ۱

(تهران)

برگزار شده

شنبه ۱۸ آذر تا سه‌شنبه ۲۱ آذر

رسم امانت ۱

هزینه دوره:

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴۰ درصد تخفیف:

۳,۶۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

برگزار شده

چهارشنبه ۲۲ آذر تا جمعه ۲۴ آذر

رسم امانت ۱

هزینه دوره:

۷,۵۰۰,۰۰۰

تومان
۴۰ درصد تخفیف:

۴,۵۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

زمان،بهره‌وری،زندگی

(تهران)

برگزار شده

شنبه ۱۶ دی تا سه‌شنبه ۱۹ دی

زمان، بهره‌وری، زندگی

هزینه دوره:

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴۰ درصد تخفیف:

۳,۶۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

چهارشنبه ۲۰ دی تا جمعه ۲۲ دی

زمان، بهره‌وری، زندگی

هزینه دوره:

۷,۵۰۰,۰۰۰

تومان
۴۰ درصد تخفیف:

۴,۵۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

هزینه‌های دوره

جمع دوره‌ها

۰

تومان
مبلغ قابل پرداخت

۰

تومان