موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
مرکز نشرآثار محمدعلی انصاری
Logo
رسم امانت ۲

(تهران)

شیوه برگزاری ۴ روزه

صبح

۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰

شنبه ۷ تا سه‌شنبه ۱۰ بهمن

هزینه دوره:

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴۰ درصد تخفیف:

۳,۶۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

شیوه برگزاری ۳ روزه

صبح تا عصر

۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ به همراه پذیرایی و ناهار

چهارشنبه ۱۱ تا جمعه ۱۳ بهمن

هزینه دوره:

۷,۵۰۰,۰۰۰

تومان
۴۰ درصد تخفیف:

۴,۵۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

رسم امانت ۲

(مشهد-موسسه بیان هدایت نور)

برگزار شده

روز‌های زوج

۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰

شنبه ۱۶ دی تا دوشنبه ۲ بهمن

هزینه دوره:

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

رسم امانت ۱

(تهران)

شیوه برگزاری ۴ روزه

برگزار شده

صبح

۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰

شنبه ۱۸ آذر تا سه‌شنبه ۲۱ آذر

هزینه دوره:

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴۰ درصد تخفیف:

۳,۶۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

شیوه برگزاری ۳ روزه

برگزار شده

صبح تا عصر

۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ به همراه پذیرایی و ناهار

چهارشنبه ۲۲ آذر تا جمعه ۲۴ آذر

هزینه دوره:

۷,۵۰۰,۰۰۰

تومان
۴۰ درصد تخفیف:

۴,۵۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

زمان،بهره‌وری،زندگی

(تهران)

شیوه برگزاری ۴ روزه

برگزار شده

صبح

۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰

شنبه ۱۶ دی تا سه‌شنبه ۱۹ دی

هزینه دوره:

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴۰ درصد تخفیف:

۳,۶۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

شیوه برگزاری ۳ روزه

صبح تا عصر

۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ به همراه پذیرایی و ناهار

چهارشنبه ۲۰ دی تا جمعه ۲۲ دی

هزینه دوره:

۷,۵۰۰,۰۰۰

تومان
۴۰ درصد تخفیف:

۴,۵۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

هزینه‌های دوره

جمع دوره‌ها

۰

تومان
مبلغ قابل پرداخت۴۰ درصد تخفیف

۰

تومان