موسسه فرهنگی بیان هدایت نور
مرکز نشرآثار محمدعلی انصاری
Logo
  • ثبت نام در هر سه دورهرسم امانت ۱، رسم امانت ۲ و زمان،بهره‌وری،زندگیشامل۱۰ درصدتخفیف ویژه خواهد شد
  • ثبت نامزوجیندر هر دوره شامل۱۰ درصدتخفیف ویژه خواهد شد
رسم امانت ۱

(۱۸ ساعت آموزشی با دو شیوه برگزاری)

شیوه برگزاری ۴ روزه

صبح

۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰

شنبه ۱۸ آذر تا سه‌شنبه ۲۱ آذر

هزینه دوره:

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲۰ درصد تخفیف:

۴,۸۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

شیوه برگزاری ۳ روزه

صبح تا عصر

۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ به همراه پذیرایی و ناهار

چهارشنبه ۲۲ آذر تا جمعه ۲۴ آذر

هزینه دوره:

۷,۵۰۰,۰۰۰

تومان
۲۰ درصد تخفیف:

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

رسم امانت ۲

(۱۸ ساعت آموزشی با دو شیوه برگزاری)

شیوه برگزاری ۴ روزه

صبح

۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰

شنبه ۷ تا سه‌شنبه ۱۰ بهمن

هزینه دوره:

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲۰ درصد تخفیف:

۴,۸۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

شیوه برگزاری ۳ روزه

صبح تا عصر

۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ به همراه پذیرایی و ناهار

چهارشنبه ۱۱ تا جمعه ۱۳ بهمن

هزینه دوره:

۷,۵۰۰,۰۰۰

تومان
۲۰ درصد تخفیف:

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

زمان،بهره‌وری،زندگی

(۱۸ ساعت آموزشی با دو شیوه برگزاری)

شیوه برگزاری ۴ روزه

صبح

۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰

شنبه ۱۶ دی تا سه‌شنبه ۱۹ دی

هزینه دوره:

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲۰ درصد تخفیف:

۴,۸۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

شیوه برگزاری ۳ روزه

صبح تا عصر

۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ به همراه پذیرایی و ناهار

چهارشنبه ۲۰ دی تا جمعه ۲۲ دی

هزینه دوره:

۷,۵۰۰,۰۰۰

تومان
۲۰ درصد تخفیف:

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان

انتخاب

هزینه‌های دوره

جمع دوره‌ها

۰

تومان
مبلغ قابل پرداخت با۲۰ درصد تخفیف:

۰

تومان